Časté otázky

Jak zajistíte, že děti proberou učivo ZŠ?
Jak průvodci, tak žáci a jejich rodiče mají k dispozici přehled, které učivo má být na II. stupni ZŠ osvojeno. Do tohoto přehledu si žáci zaznamenávají, které učivo jim bylo představeno, nebo je aplikovali. Je na zodpovědnosti žáka, učitele i rodiče pravidelně se k přehledu vracet a plánovat, jak postupovat dále. Věříme ale, že si naši žáci osvojí mnohem více, než je „pouze“ učivo ZŠ.

Nebudou mít děti potíže s malou svobodou na střední škole?
Absolventi Montessori škol mají vlastní názor, zájem o předmět a chuť se dozvídat. Také měli příležitost si vyzkoušet řadu rolí a prací, tudíž by mohli lépe vědět, na jaký obor střední školy by se chtěli hlásit. Bude-li je obor bavit, tak si zajisté zvyknou i na větší strukturu vyučování. Nejnáročnější období dospívání, kdy dochází k největším změnám jak tělesným, tak psychickým, již budou mít za sebou v bezpečném prostředí. Když jsme se ptali absolventů Montessori škol (strávili v Montessori prostředí od 2 do 15 let), tak nám říkali, že jejich učitelé vnímají, že jsou odlišní právě velmi pozitivně. Mají chuť k diskusi, jsou pracovití a samostatní. Také samo sebou říkali, že je nebaví kupříkladu hodinu trávit ve škole tím, že učitel zkouší ostatní studenty již z dávno probraného učiva. Pro starší dospívající ale není těžké využít tento čas k něčemu smysluplnému.

Je možné, aby na tento program nastoupilo dítě bez předchozího Montessori vzdělávání?
Ano. Aplikování teoretických znalostí do praktických úkolů je naplněním potřeb dospívajících – ať byli dosud vzděláváni a vychováváni jakkoli. Většinou se však děti, které přichází z jiných škol, připojí do 6. ročníku, tudíž dostanou příležitost pobýt v Montessori prostředí 6-12 let alespoň jeden rok.

Je vhodný tento program i pro děti s handicapem?
Ano. Musíme se však ujistit, že daný handicap dovedeme kompenzovat a dítě začlenit. To je velice individuální a je třeba si domluvit osobní schůzku.

Když děti ve venkovském prostředí pracují - jak zajistíte jejich bezpečí?
Jsme přesvědčeni o tom, že „ochranou“ od práce a teoretizováním se děti zodpovědné práci nenaučí. S dětmi je vždy přítomen alespoň jeden průvodce, který děti zná a ví, jak složitý úkol může danému žákovi svěřit. Průvodci také pracují po boku s dětmi. Tím navazují přátelství a zároveň mají přehled, kde se kdo nachází a s čím je potřeba pomoci. Na opravdu těžké a nebezpečné práce si zveme odborníky.

Je škola v takové formě vlastně „legální“?
Ovšem. Montessori ZŠ Perlička je registrovaná pod Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Nabízíme plnohodnotné základní vzdělávání a naplňujeme Rámcový vzdělávací program.

Jste škola, která zastává liberální výchovu?
Nejsme ;). V poslední době média často zaměňují výchovu liberální s partnerskou demokratickou výchovou a tak způsobují zmatky. Jedná se však o naprosto jiný koncept. Ke studentům přistupujeme partnersky, mají důležité slovo v rozhodování, podporujeme jejich iniciativu, ale nemohou si dělat zcela co se jim líbí. To by nebylo partnerské – to by přece bylo jednostranné. Domlouváme se se studenty tak, aby byli spokojení všichni zúčastnění: žáci, průvodci i rodiče. Jednáme v souladu s konceptem Respektovat a být respektován.

Jaká je výše školného?
září – červen: 3 900,- Kč /měsíc
červenec a srpen: 1 900,- Kč/měsíc

Stravu si studenti budou zajišťovat společnými silami. Jídelníček si naplánují, nakoupí a uvaří. Jejich úkolem bude dodržet finanční rozpočet. Předpokládáme náklady na stravu 1 100,- Kč/měsíc.

K čemu je školné určeno:

 • Platy zaměstnanců a administrativních pracovníků
 • Odměny externích expertů, kteří dětem pomáhají ve zdokonalování jejich práce
 • Pronájem a správa prostor
 • Vybavení školy (knihy, encyklopedie, hudební nástroje, sportovní vybavení…)
 • Vybavení nářadím a materiálem pro práci
 • Podpora pro některé studenty
 • Nezbytné administrativní výdaje

Vyplatí se nám to?
Perlička nabízí svůj Montessori program pro dospívající ve venkovském prostředí, ve kterém:

 • Vzdělávání a přístup k dětem podle Montessori pedagogiky (máme u nás učitele s AMI kurzy, diplomovanými kurzy, učitelé a administrátoři se neustále vzdělávají, jezdí na semináře, konference, praxe…)
 • Studenti pracují a studují v krásném venkovském prostředí, na místě, které se jim navždy vryje do srdcí
 • Montessori pedagogiku a její principy uplatňujeme ve všem, co děláme, v celé škole a jejím řízení
 • Poměr počet dětí : průvodce je mnohem menší (cca 5:1)
 • Integrovaná výuka všech předmětů do praktických činností
 • Program je navržen pro naplnění vývojových potřeb studentů, nikoli potřeb školy
 • Nabízíme řadu možností pro sebevyjádření (sport, výlety, hra na nástroj, výtvarné činnosti, práce se dřevem…)

Jak to budeme řešit s kroužky?
Záleží na charakteru kroužku. Jedná-li se o individuální hodiny, kupříkladu klavíru, pak je možnost si kroužek zapsat na pátek odpoledne, kdy už budeme v Brně, případně víkend. Pokud vaše dítě potřebuje cvičit na hudební nástroj, určitě si jej bude brát s sebou. Jedná-li se o kolektivní zájem (skaut, fotbal…), pak je možnost si pro dítě jednou v týdnu přijet a přivézt ho na kroužek. Potřebuje-li trénovat fyzickou kondici, tak mu to v rámci našich možností rádi dopřejeme (běhání, posilování…).
Pokud vaše dítě chodí do sportu jen proto, aby mělo dost pohybu, tak věřte, že v Křížovicích ho bude mít dostatek :). 

Znamená to, že se z mého dítěte stane farmář?
Ne. Respektive tento typ vzdělávání nijak nesouvisí s volbou povolání. Slouží k propojení souvislostí mezi teorií a praxí a mezi jednotlivými předměty. Děti si v programu pro dospívající vyzkouší nejrůznější role, budou vést účetnictví, nakupovat, vyrábět, výrobky prodávat, vařit… Nejstarší žáci si také vyzkouší role manažerské (manažer přes nákupy, prodej výrobků, péče o zvířata…).
To, že si jednotlivé role vyzkouší na vlastní kůži, jim může pomoci se zorientovat ve vlastních schopnostech i možnostech a mohlo by jim pomoci s výběrem vhodné střední školy, která by dovedla naplnit jejich vzdělávací potřeby, ať už jsou více praktické, nebo čistě intelektuální. 

Kde budou studenti ubytováni?
Vzhledem k tomu, že střecha a podkroví našeho objektu se budou během následujících let rekonstruovat, naši milí sousedé souhlasili s užíváním části jejich domu – budovy bývalé školy – po dobu rekonstrukce.
Dům dělí chodba na levou a pravou část, a tudíž bude možné v době, kdy budeme do Křížovic jezdit na program, využívat levou polovinu objektu, kde je dostatek místa a zázemí na to, abychom mohli s prvními dětmi projekt odstartovat. Více informací zde.