Více o programu pro dospívající

VZDĚLÁVÁNÍ ADOLESCENTŮ (13 – 15 LET)

Cílem Montessori vzdělávání je maximálně rozvinout potenciál, který v dětech přirozeně je. 

Pro věk 12 – 18 let Maria Montessori navrhla bezpečné prostředí venkovské farmy, kde jsou žáci ubytováni a kde společně se svými průvodci pracují a učí se. 

Na farmě totiž mohou žáci rozvíjet své vývojové potřeby a zároveň zde lze nalézt celé kurikulum 2. stupně ZŠ. Práce na farmě poskytuje nekonečnou studnici zkušeností a zážitků, jak praktických, tak sociálních a akademických. 

Studenti v tomto věku se ochotně věnují akademické práci, pokud je pro ně smysluplná. Fyzická práce na farmě úzce souvisí s nastudováním problému, optimalizací práce, komunikací ve skupině a předáváním informací.

Farmaření není cílem (nevychováváme z dětí farmáře), nýbrž prostředkem, jak rozvinout jejich pracovní a studijní návyky, sociální cítění, zodpovědnost, soběstačnost, postoje a hodnoty (naše MŠMT to nazývá jako Klíčové kompe-
tence). Je také místem, kde mohou pomocí pobytu v přírodě utlumit své emoční výkyvy.

V Perličce jsme se inspirovali zahraničními „Montessori farm schools“, které podporují rozvoj vývojových potřeb tohoto věku. Jelikož ZŠ Perlička začala s programem pro adolescenty teprve v září 2018, podoba našeho programu se postupně začíná formovat.

MONTESSORI FARMA

Máme k dispozici dům v malé vísce Křížovice na Vysočině, kde jsou adolescenti ubytováni po 4 dny jednou za 14 dní. Během pobytu se o sebe zcela starají (vaří, uklízí…) a také fyzicky pracují v sadu (zavařování ovoce, péče o záhonky a stromy, opravy – malování, zvelebování) atd.

K získání částečné finanční nezávislosti se snažíme rozjet mikroekonomiku třídy tak, abychom za vydělané peníze mohli dále budovat naši farmu (například finance za prodej jablek investujeme do nákupu dřeva na plot).

GUESTHOUSE

Poskytování ubytování či pohostinnost na naší farmě je skvělá příležitost, jak se naučit poskytovat služby. V letošním školním roce se pokusíme tento projekt odstartovat.

MUZEUM STROJŮ A NÁČINÍ

Dospívající v Montessori prostředí se učí ocenit, jaký pokrok udělalo lidstvo v technologiích. Na naší farmě sbíráme jak současné, tak také starší modely techniky (moderní benzínová sekačka na trávu versus kosa). S některými těmito předměty se učíme zacházet, nebo porozumět jejich vývoji a ocenit často neznámého předka, který je vymyslel.

TŘÍDA V BRNĚ – OBŘANECH

Jelikož jsme s Montessori farmou teprve v začátcích, do doby, než budeme připraveni mít program pro adolescenty plně v Křížovicích, máme k dispozici školní třídu v Obřanech, kde navazujeme na práci na farmě po akademické stránce, věnujeme se jazykům, matematice a sebevyjádření.

Jelikož se práce na farmě úzce propojuje s obsahem učiva, je tak pro adolescenty snadnější udržet si vnitřní motivaci k akademické práci.

Ve třídě pracujeme také na podpoře naší mikroekonomiky výrobou a prodejem drobných věcí.

SEBEVYJÁDŘENÍ

Sebevyjádření je další velkou potřebou ventilace pro tento věk. Jedná se o sebevyjádření uměním, poezií, esejí, tvorbou, hudbou, tancem či sportem.

Sebevyjádření je přirozená součást hledání své osobnosti, sebeprezentace, získání sebedůvěry a sebe hodnoty. To je důvodem, proč moderní dospívající často nachází potěšení v sociálních sítích, kde tuto sebehodnotu nachází, ale pouze falešnou, virtuální.

Perlička na tuto potřebu pamatuje a nabízí dospívajícím příležitosti ke skutečnému sebevyjádření lekcemi fotografie, malbou, zpěvem, hrou na nástroje, sportem, tancem, atd.

ROLE ZÚČASTNĚNÝCH

ROLE DOSPĚLÉHO

Dospělý průvodce nastavuje ve třídě kulturu třídy, provází žáky, komunikuje s odborníky (učiteli odborných předmětů, specialisty na farmaření nebo například práci se dřevem) a napojuje práci na farmě na učivo základní školy.

Průvodce se podílí na přípravě jídla, úklidu, činnostech na farmě a prací spolu s adolescenty modeluje žádoucí pracovní návyky a chování.

Dospělý má nadhled nad tím, jaká práce, lekce či učivo je dětem třeba představit. Je laskavým a respektujícím průvodcem. Nastavuje také hranice chování, pokud to situace vyžaduje.

ROLE RODIČE ADOLESCENTA 

Jelikož se jedná o velice odlišný vzdělávací systém, rodiče musí být skálopevně přesvědčeni o tom, že právě taková forma vzdělávání je pro jejich rodinu vhodná, aby mohli s důvěrou poslat své dítě na farmu.

Žáci nemají po dobu pobytu na farmě k dispozici své mobilní telefony. Toto opatření studentům především umožňuje navazovat vzájemné sociální kontakty, hrát hry, číst knihy, učit se orientovat v mapách, vyhledávat infor-
mace v knihách a řadu dalších činností, které dnešní telefony dělají “za nás”. 

My však pevně věříme v to, že je nezbytné se v tomto věku naučit těmto dovednostem nejprve v realitě, aby mohli porozumět dané problematice před tím, než začnou plně využívat moderní techniku.

Pro celou skupinu adolescentů je však k dispozici školní mobilní telefon, na který mohou rodiče kontaktovat své děti (a opačně) v případě potřeby (vyzvednutí na nádraží, nevolnost atd.) 

Nejšetrnější formou je,když rodič napíše textovou zprávu. Dítě mu zavolá zpět v době volna (po obědě/večeři).

V tomto citlivém věku nelze od vlastních dětí očekávat důkladný popis toho, co na farmě a ve škole dělají a jaké akademické či jiné práci se věnují. Tento “zájem” ze strany rodičů nemusí být jejich dětmi kladně přijat. 

Přesto však tito mladí studenti ocení občasnou pomoc, kterou můžou rodiče nabídnout, např. pomoci s řezáním dřeva na zimu, odvézt či přivést objemné věci, naučit studenty jak péct chleba, představit novou uměleckou techniku, nebo jakoukoli další odbornost, kterou umí. 

V tomto případě adolescenti ocení jejich upřímný zájem a dítě bude pyšné na pomoc svého rodiče. Odměnou pak je rodičům přirozené nakouknutí “pod pokličku”, jak děti na farmě pracují a učí se, jaké mají vztahy a návyky.

Dvakrát ročně mají adolescenti konzultace žák/rodič/učitel, kde žák předkládá rodičům výsledky své práce (fyzické, sociální, akademické). V případě potřeby se rodiče obracejí na třídního učitele s dotazy ohledně prospěchu jejich dítěte mimo tyto konzultace, nebo se učitelé obrací na rodiče se sděleními různého charakteru.

ROLE, KTERÉ ADOLESCENTI PŘIJÍMAJÍ

Adolescenti se střídají ve funkcích (manažer financí, manažer farmy, plánovač přípravy pokrmů atd.) V jejich rolích jim pomáhá buď učitel, nebo žák, který již tuto funkci ovládl v minulosti. 

Za tuto svou roli se zodpovídá celé třídě, ale běžně mu v ní spolužáci pomáhají. Je zcela individuální, jak samostatně tyto role vykonávají, dle jejich možností a znalostí, nicméně cílem je dosáhnout samostatnosti a zodpovědnosti za tuto roli, vyzkoušet ji a potom přijmout jinou.

FUNGOVÁNÍ TŘÍDY

SETKÁNÍ TŘÍDY – TŘÍDNÍ SAMOSPRÁVA

Třída má pravidelná formální setkání, kde se žáci střídají v roli předsedajícího a zapisovatele. Setkání třídy má své pravidelné body, žáci v roli managerů na něm předávají zprávy o svých oblastech. Žáci také činí rozhodnutí a hlasují o návrzích. Cílem těchto pravidelných setkání je převzetí zodpovědnosti třídy ;za celou farmu a také za proces učení.

PROJEKTOVÁ PRÁCE

Učivo je napojeno na fyzickou práci na farmě formou cca pětitýdenních projektů. Je vybráno téma (kompostování, sázení stromků, založení bylinkové zahrady atd.) a během následujících týdnů k tomuto tématu žáci dostávají lekce, sami si nastudovávají a fyzicky pracují. 

Celou práci si řídí sami, takže například vyměřují plochu, hledají vhodný materiál, dělají finanční rozpočet, kontaktují a navštěvují odborníky, fyzicky uskutečňují tento projekt a na konci jej prezentují, včetně své akademické práce, která souvisela s tímto tématem i v širších mantinelech (umění, jazyk, biologie, fyzika atd.)

Mimo těchto projektů mají žáci také běžné lekce, ve kterých dostávají učivo, které je obtížnější napojit na práci na farmě, nebo vyžaduje systematičnost (pravidelné lekce jazyků, matematiky, etiky atd.)

NAPLNĚNÍ RÁMCOVÉHO VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU

Rodiče často zajímá, jak vypadá přestup dítěte z takového typu školy na střední školu. Rádi by se ubezpečili, že budou děti akademicky připravené.

Dle zkušeností zahraničních Montessori Farm Schools jsou žáci po akade-
mické stránce srovnatelní s vrstevníky. Rozdíl v osobnostech žáků těchto škol je ale výrazný. Jsou zodpovědní za své vzdělávání, jsou to plně rozvinuté, život milující osobnosti, které jsou si vědomi svých kladů i nedostatků.

Pokud však vám, rodičům, skutečně velice záleží na tom, aby po ukončení deváté třídy vaše dítě přijali na prestižní gymnázium, pravděpodobně nejsme pro vás správná volba. 

Vaše inteligentní, vzdělané, pracovité, zodpovědné a sebevědomé dítě si možná gymnázium samo zvolí, a proto se na něj dostane. Možná jej však zaujme jiný obor lidské činnosti a bude se chtít věnovat jemu. Bude si umět prosadit svůj názor a následovat svůj vnitřní hlas. Pokud tedy v tomto věku kladete velký důraz na akademickou práci, pravděpodobně vám bude více vyhovovat škola, kde je učivo žákům dávkováno bez jejich vlastní iniciativy.