Více o Montessori

VZDĚLÁVÁNÍ PRO VĚK 3 – 6 LET

„Během procesu soustředění, sebedisciplíny a vytrvalosti s aktivním zájmem je položen základ charakteru dítěte.“ Maria Montessori

POZOROVÁNÍ

Maria Montessori „nevynalezla“ Montessori metodu tak, že si řekla, jak jinak bychom my lidé mohli vzdělávat děti a něco „od stolu“ vymyslela, ale jako vědkyně pozorovala život s velkou trpělivostí a zaujetím, pozorovala dítě, a to co vypozorovala, využila v přístupu k lidským bytostem – dětem. Ani nechtěla, aby se tato metoda jmenovala po ní, přeci je to jen popis přirozeného života a vývoje člověka, ale pro potřebu pochopení toho, v čem je tento přístup k rozvoji lidské bytosti jiný, nakonec souhlasila.

Celá tato metoda je tedy založena na POZOROVÁNÍ. Maria Montessori po celý svůj život a její spolupracovníci po celém světě pozorovali děti. Vše, co najdete v Montessori školách po celém světě, je v nich na základě objektivního pozorování dětí bez předsudků, vychází vstříc potřebám dětí tak, aby je to podpořilo v jejich přirozeném rozvoji směrem k šťastným dospělým, kteří vnímají své potřeby a následují je stejně tak, jak jsou empatičtí k potřebám druhých a celé společnosti.

VĚKOVĚ SMÍŠENÉ TŘÍDY

Co Maria Montessori vypozorovala? Že děti mají v určitém období podobné potřeby. Vždyť i my sami vidíme, že jiné potřeby mají děti dvouleté a jiné třeba děti sedmileté. Podrobným pozorováním zjistila, že podobné potřeby má člověk v tříletých intervalech: 0-3 let, 3-6 let, 6-9 let, 9-12 let, 12-15 let, 15- 8 let. 

Jak se potřeby mění, tak je potřeba přístup, metody práce a připravené prostředí také měnit. Na tom je založena metoda Marie Montessori – v centru je dítě, ne dospělý, který si podle svého vnímání světa a svých potřeb vymyslí, jak by se děti měly vést a vzdělávat. 

Montessori Mateřská škola Perlička má tedy VĚKOVĚ SMÍŠENÉ TŘÍDY od 3 do 6 let. Děti se učí navzájem od sebe, mladší se inspirují od starších, starším roste sebevědomí tím, jak pomáhají mladším dětem a vysvětlují a ukazují jim, co už umí. Je to přirozené prostředí plné tolerance, pomáhání, komunikace, spolupráce, zodpovědnosti, starostlivosti a empatie, tak jako je přirozené žít s lidmi různého věku mimo zdi školky.

DARY DÍTĚTE DO 6 LET

Maria Montessori vypozorovala, že děti do 6 let mají dva dary, které zmizí okolo šestého roku věku. Starší děti už je nemají, natož dospělí. Mají zase jiné charakteristiky, takže s tím jde v ruku v ruce i jiný přístup  a metody.

Na těchto darech jsou založeny principy, metody, přístup a připravené prostředí pro děti do 6 let věku. Vše, co se děje v Montessori školce, je odrazem těchto dvou darů.

Prvním darem je ABSORBUJÍCÍ MYSL. Malý človíček absorbuje vše, co ho obklopuje – kulturu, tradice, zvyky, atmosféru, pohyby, vztahy, jazyk… bez jakéhokoliv úsilí, jen tím, že je, úplně lehce a snadno. Na rozdíl od nás dospělých a starších dětí, které už musí zapojit vědomou vůli a úsilí. Jaký to úžasný až kouzelný dar! Jste toho svědky každý den, když se Vaše děťátko učí mluvit jen tím, že je obklopeno mluvícími lidmi. Příroda nám toto dala do vínku, abychom na rozdíl od zvířat přežili, kdekoliv na světě se narodíme. To, co nasajeme do 6 let, v nás zůstává po celý život! Pojďme toho využít každý den ve školce!

Druhým darem jsou SENSITIVNÍ OBDOBÍ. Jsou to období, v němž je dítě přitahováno obrovskou silou k určitým věcem a chce je dělat. Když je mu to umožněno, rozvíjí se bez frustrace. Maria Montessori vypozorovala sensitivní období na jazyk, koordinovaný pohyb, řád, rozvoj smyslů a sociální chování. Toto vše je silně prostoupeno celým dnem ve školce.

ROLE UČITELE – PRŮVODCE

Učitel je průvodcem dítěte na jeho cestě rozvoje. Následuje dítě.

Má tři úkoly: 

1. POZOROVAT, POZOROVAT, POZOROVAT DĚTI pořád každý den s trpělivostí, zaujetím, láskou a bez předsudků, data z pozorování si každý den zapisovat, objektivně vyhodnocovat a následně reagovat pro každé dítě zvlášť.

2. SPOJOVAT DĚTI S PROSTŘEDÍM – na základě pozorování a hluboké znalosti dítěte ukazovat dětem, co se s materiály ve třídě dělá. Vězte, že to není na první pohled jasné a že každý materiál má více možností a posloupností, co se s ním dá objevovat a zkoumat.

3.PŘIPRAVOVAT PROSTŘEDÍ – proto se mu říká „připravené prostředí”. Je na míru věku a potřebám dětí, je nádherné, upravené, lákavé. I my dospělí bychom si hned něco chtěli vybrat! Připravené prostředí každé Montessori školky je tvořeno oblastmi PRAKTICKÉHO ŽIVOTA, SMYSLOVÉ VÝCHOVY, MATEMATIKY, JAZYKA A KULTURY (geografie, zoologie, botanika, výtvarné umění, věda, hudba). Všechny oblasti jako vše v metodě Marie Montessori jsou navzájem propojeny, ve všem je propracovaný systém, řád, logika a posloupnost.

A nad tím vším má nejdůležitější úkol – CHRÁNIT DÍTĚ, ABY HO NIKDO NERUŠIL, KDYŽ JE ZABRANÉ A SOUSTŘEDÍ SE!  Ani já svojí pochvalou, ani jiné dítě, ani málo času na práci a přerušení organizačními záležitostmi.

Pro toto vše se Montessori průvodce nepotřebuje jen profesionálně se vzdělávat – duchovní příprava učitele je základem pro jeho práci s dítětem. Musí hlavně neustále pracovat na sobě a svém přístupu k životu, sobě, dětem a lidem okolo.

HARMONIZACE OSOBNOSTI DÍTĚTE – NORMALIZACE

Maria Montessori věří spolu s námi, že se každá lidská bytost, každé děťátko narodí dobré – to je normální. Přirozenému vývoji malého človíčka jsou však z naší strany dospělých spíše nevědomě než vědomě dány do cesty rozvoje překážky. Takové děti se projevují ustrašeností, úzkostí, majetnickostí, připoutáním, závislostí, nesamostatností,  pocity méněcennosti, lhaním atd.

A Maria Montessori opět pozorováním objevila, že když je dítěti do 6 let umožněno být aktivní, manipulovat věcmi, opakovat činnost stále dokola, soustředit se a nikdo ho ani pochvalou nevyruší, po takovéto opakované a nepřerušované práci, je jakoby občerstvené, uspokojené, plné síly a energie, šťastné a vnímavé ke svým potřebám a současně empatické k potřebám ostatních. Vrací se zase k sobě, díky soustředěnosti se integrují jednotlivé složky osobnosti člověka, které se vyvíjí separátně, aby se okolo šestého roku spojily do osobnosti člověka, která je už hotová pro celý další život. Tento návrat k sobě, k normálu, tuto integraci a harmonizaci nazvala Maria Montessori NORMALIZACÍ. Zajímavý pojem v kontextu naší země, že?

Proto průvodce jako oko v hlavě opatruje okamžik, kdy si dítě samo vybralo určitou činnost, která pohltí jeho osobnost a ono opakuje, opakuje, opakuje a soustředí se.

PROCES JE DŮLEŽITĚJŚÍ NEŽ VÝSLEDEK

Dítě potřebuje být aktivní, manipulovat s věcmi, pohybovat se, samo něco dělat, tím roste, objevuje, tím se vyvíjí a rozvíjí. Je zodpovědné za svoje vzdělávání a rozvoj. My všichni ostatní ho v tom s láskou, porozuměním a znalostmi jeho potřeb díky pozorování podporujeme a pomáháme. Ale každý člověk sebe aktivně tvoří sám, ne nikdo jiný žádnými slovy a vysvětlováním.

Pomáháme, aby to děti dokázaly samy. Rozvoj samostatnosti a nezávislosti je klíčový.

Pokud souzníte, že PROCES JE DŮLEŽITĚJŠÍ NEŽ VÝSLEDEK, že život je tady a teď, ne až konečně budu dospělý, tak je škola Perlička to pravé pro Vás a Vaše děti. Výsledky se vždy dostaví a jsou překvapivější než čekáte. Záleží opravdu na každém konkrétním dítěti. Dítě se srovnává jen samo se sebou, ne s nikým druhým, nesoutěží se. Chyby jsou přirozenou součástí života, když se jich nebojíme, vede nás to k opětovnému zkoušení z vlastní vůle, dalšímu objevování, pokroku a růstu. Není potřeba pozitivní ani negativní vnější manipulace, vrozená vnitřní motivace je dostatečným hnacím motorem. Ani nálepkování není třeba, respektuje se každá lidská bytost a její jedinečnost.

ROZVOJ DOBRÝCH VLASTNOSTÍ A CHARAKTERU

Když dítě odchází ze školky Perličky v šesti letech do základní školy, většinou umí číst, psát a počítat (každý podle svých schopností). Ale to není to hlavní, proč do školky chodí ani o co se průvodci snaží. To je právě ten vedlejší výsledek, ta třešnička na dortu :-).

Po celý den je ve všem, co děti dělají ve školce, přirozeně Marií Montessori zakomponován při dodržování základních principů pro věk 3-6 let ROZVOJ DOBRÝCH VLASTNOSTÍ A CHARAKTERU – zodpovědnosti, ohleduplnosti, sebedisciplíny, trpělivosti, vytrvalosti, spolupráce, empatie, pořádkumilovnosti, laskavosti, pomáhání, kamarádství, respektu, samostatnosti, sebezapření, rozvoj vůle a dalších.

To je  hlavní cíl Montessori průvodce spolu s podporou harmonizace osobnosti – normalizace díky soustředěnosti.

KAMARÁDI

Děti do šesti let mají  velmi silné sensitivní období pro rozvoj sociálního chování. Třída školky je malé společenství, kde se dějí velké věci.  Vše, co se tam děje, je tímto silně ovlivněno.

Maria Montessori říká, že nejde přenést Montessori materiály domů, vše se musí dít ve společenství třídy mezi dětmi, aby to mělo svůj účinek. SOCIÁLNÍ VZTAHY a kamarádi jsou hlavní rysem v každé Montessori školce.

Už jen to, že každý materiál je ve třídě jen jednou – myslím na druhé, když ho po dokončení ohleduplně a zodpovědně vždy vrátím zpátky na své místo, než si vyberu něco dalšího. Pokud zrovna kamarád pracuje s něčím, s čím chci zrovna já, tak trpělivě počkám a vyberu si zatím něco jiného, neberu mu jeho práci, nezasahuji mu do ní. Vězte, že s touto ohleduplností, trpělivostí, zodpovědností a pořádkumilovností ve školce opravdu žádné dítě nemá problém. Doopravdy, ani jedno :-). A samozřejmě je spousta činností, kde se dá spolupracovat.

TŘÍHODINOVÝ PRACOVNÍ BLOK

Cokoliv dítě dělá, tím se tvoří. Je to jeho práce. Tímto slovem mu ukazujeme respekt a úctu.

Aby vše, co jste se až doteď dočetli, bylo možné uskutečnit, je na to potřeba dostatek času, nepřerušovaného času. Pozorováním Maria Montessori a ostatní průvodci včetně nás zjistili, že je potřeba tří hodin.

Proto každá autentická Montessori školka má NEPŘERUŠOVANÝ TŘÍHODINOVÝ PRACOVNÍ BLOK, aby „kouzlo normalizace – harmonizace – soustředěnosti – opakování – zabrání se bez přerušení – tvoření osobnosti“ se mohlo rozvinout.

Pak záleží na každé školce, kdy  tento pracovní blok začíná. V Perličce začíná až v 8.30, takže se dopoledne už na zahradu nedostaneme. Ale nebojte se, jsme celé odpoledne na zahradě. A dopoledne pravidelně pořádáme výpravy do nádherného okolí, svačinku bereme s sebou.

SKUPINKY

Přirozenou součástí života třídy jsou Montessori SKUPINKY – jazykové, smyslové, hudební, zoologické, botanické, o umělcích a umění, o skladatelích, o vědcích. Skupinky, kde je dětem ukázáno, jak se věci dělají a jak se k sobě máme chovat a s respektem komunikovat se nazývají LEKCE LADNOSTI A ZDVOŘILOSTI. Nebo úžasná HRA NA TICHO. Děti skupinky milují a aktivně se zapojují, jsou vždy na míru konkrétním dětem ve skupince. Není zde žádná frontální výuka.

Pokud něco potřebujeme společně sdílet, míváme občas komunitní kruh.

Umělecké tvoření, písničky, říkanky, rytmizace, pokusy jakožto jednou měsíčně různá představení a jiné akce pro děti jsou taktéž nedílnou součástí třídy.

POHYB

Maria Montessori vypozorovala, že děti milují pohyb. Pohyb je velmi integrovanou součástí programu každé Montessori třídy – jde o KOORDINOVANÝ POHYB.

Všimla si, že děti rády chodí po obrubnících, hledají rovnováhu. K tomu je v každé Montessori třídě elipsa, po které mohou děti samy kdykoliv chodit, často i s něčím ruce (pytlíček, vlajka, míček na lžičce, voda ve skleničce, zvoneček, co nezazvoní…). 

SVOBODA A ZODPOVĚDNOST

SVOBODA jde v ruku v ruce se ZODPOVĚDNOSTÍ, čím víc svobody mám, tím víc mám zodpovědnosti. Pokud je na mě zodpovědnosti moc, tak mi ji může někdo jiný – většinou dospělý – vzít a pomoci mi, ale logicky s ní bere i svobodu. Takže rozhoduje on.

A představte si, čím víc svobody, tím víc disciplíny. Opravdu! Kde chybí sebedisciplína, chybí svoboda.

Když si něco svobodně vyberu, do toho se nejvíce zaberu, to mě baví zkoumat, objevovat, a tím se nejvíc naučím a rozvinu. Je to stoprocentně každý den ověřováno!

RODINA KAŽDÉHO DÍTĚTE JE DŮLEŽITÁ

Perlička si opravdu zakládá na tom, že vnímá každou rodinu zvlášť. Každá má jiný životní styl, jiné zkušenosti, jiné potřeby a přání, jiné životní tempo, jiné priority. 

Abychom mohli společně podporovat dítě v jeho vývoji ve šťastného dospělého, který vnímá své potřeby i potřeby jiných, spolupracujeme s každou rodinou zvlášť, poznáváme se a neustále komunikujeme.

Rodiče jsou velmi důležitou součástí trojúhelníku: dítě – průvodce – rodič. 

Nabízíme Vám vstupní pohovor o dítěti, individuální konzultace dvakrát ročně a kdykoliv je třeba, každý den se spolu bavíme při vítání a loučení se s dětmi, dostáváte informace a fotky díky Montessori aplikaci Transparent Classroom, vždy nás zajímá Váš názor, Vaše otázky, Vaše pocity. Organizujeme pro rodiny Perličky různorodé akce.

MÍR PRO VŠECHNY

Maria Montessori šla ještě dál než „vymyslet jiný pedagogický systém“. Marii Montessori šlo o člověka, o život takový jaký je, život tady a teď pro budoucnost člověka a lidstva. Jejím hlavním cílem bylo pomoci díky čistotě, lásky a vnitřní síle dítěte ustanovovat mír pro všechny na celém světě. 

Toto je to, co má Perlička ve svém srdci.

„Dítě je obojí – naděje a příslib pro lidstvo.” Maria Montessori, Vzdělávání a mír