Vzdělávací program

„Vzdělání ... zahrnuje duchovní rozvoj člověka, povznesení jeho hodnoty jako jednotlivce a přípravu mladých lidí tak, aby porozuměli době, ve které žijí. “ Dr. Maria Montessori, Vzdělání a mír

Studijní obor78-42-M/06 Kombinované lyceum

„Prapředkem” lycea byla athénská filozofická škola Lykeion, kterou založil v roce 335 př. n. l. Aristoteles. Svůj název tato škola získala, protože se nacházela poblíž chrámu Apollóna Lykeiského. Díky svému vědeckému a badatelskému rozsahu, způsobu vyučování, kvalitní knihovně a využití moderních učebních pomůcek se stala tato škola prestižním vědeckým střediskem. Na tuto původní tradici s hrdostí navazujeme. 

Studijní obor Kombinované lyceum je určen žákům (absolventům ZŠ) se zájmem o nabízená studijní zaměření, kteří po jeho absolvování chtějí pokračovat ve studiu na vysokých nebo vyšších odborných školách. 

Cílem studijního oboru je komplexní rozvoj osobnosti studenta a položení základů „kompetence k odbornosti“ (základy k pozdější specializaci v navazujícím studiu). Poskytuje mu potřebné vědomosti, dovednosti i praktické zkušenosti, které umožní jeho úspěšné další studium; položí základy k celoživotnímu vzdělávání; zvýší jeho adaptabilitu na nejrůznější budoucí pracovní a životní situace; vytvoří předpoklady k tvůrčímu uplatnění v dalším životě a k tomu, že budoucí absolvent se bude považovat za aktivního činitele ve vztahu k okolí a společnosti na místní, ale i globální úrovni.

SPECIALIZACE

Na konci 2. ročníku dojde, dle zájmů a preferencí studentů, k výběru ze tří možných specializací. 

  • Humanitní – profilující předměty jsou pedagogika, psychologie, sociální práce a komunikace
  • Přírodovědné – profilující předměty jsou biologie, fyzika, chemie, aplikovaná matematika, praktikum z přírodních věd
  • Technické – profilující předměty jsou matematika, fyzika, informační technologie a technické kreslení.

FORMA STUDIA

Denní čtyřleté studium, zakončené maturitní zkouškou. 

Náš studijní program stojí na základech, které svými výzkumy a poznatky položila Dr. Marie Montessori  a vychází z vývojových potřeb pro věk starších adolescentů (věk 15-19).  Prostředí připravené pro tento věk studentům umožňuje skloubit intelektuální vývoj s praktickými zkušenosti v reálném prostředí; nezávisle získávat poznatky a zkušenosti; porozumět vzájemné provázanosti a propojenosti všech studijních předmětů. Studentům bude nabídnuta možnost přijít k poznatku, že veškerá lidská práce je ušlechtilá; pracovat bok po boku s odborníky v různých oborech a získat sebejistotu a důvěru v sebe sama ve škole i mimo ni. Mladí lidé tak dojdou k pochopení, že lidé jsou si navzájem měřítkem – že to nejsou jen zkoušky, testy a známky. Budou mít možnost zjistit, že život je o vlastních zkušenostech, o tom, jak mohou přispět k rozvoji společnosti na místní i globální úrovni a být aktivním činitelem v procesu  zlepšení světa.

PILÍŘE NAŠEHO PROGRAMU

ADAPTIBILITA JAKO VÝSTUPNÍ KRITÉRIUM: „Adaptabilita je nejzásadnější kvalita; protože pokrok na světě neustále otevírá nové možnosti kariéry a zároveň díky němu končí nebo se zcela mění některá  tradiční povolání”. Naším cílem je připravit mladé lidi na další život nejen intelektuálně, ale v mnohem širším spektru dovedností a charakterových vlastností.  Studenti se kromě jiného naučí  tvořivě zasahovat do prostředí, které je obklopuje, vyrovnávat se s různými situacemi a výzvami, umět pracovat v týmech i samostatně se rozhodovat. 

UŠLECHTILOST PRÁCE: Naše vzdělání zahrnuje jak intelektuální tak manuální formu, aby studenti měli možnost uvědomit si ušlechtilost práce ve všech podobách a uvědomit si, že se navzájem doplňují a jejich souhra je pro civilizaci nezbytná. 

SMYSLUPLNÁ PRÁCE A OSOBNOST JEDNOTLIVCE: Dr. Montessori říká, že „střední školy selhávají v tom, aby chránily tu hlavní energii, na které závisí budoucnost lidstva: lidskou energii, sílu jednotlivce. Mladí lidé na středních školách berou studium jako povinnost nebo nutnost. Nepracují se zájmem nebo nějakým daným cílem, který by mohli splnit, který by jim přinesl uspokojení a přispěl k jejich dalšímu zájmu a úsilí pokračovat. Jejich studium je řízené zvnějšku a tím dochází k plýtvání jejich energií.” Montessori lyceum umožňuje studentům pracovat do hloubky na tom, co je zajímá a to i ve spolupráci s odborníky v oboru a zároveň nabízí smysluplné propojení s ostatními oblastmi (předměty).

SEBEDŮVĚRA: Mladí lidé na prahu dospělosti jsou velmi aktivní a citliví ve vztahu ke společnosti „vědomi toho jak být užitečný a prospěšný lidstvu v mnoha různých oblastech naplňuje duši vznešenou sebedůvěrou…”.  Studenti se během studia zapojují do práce a projektů na podporu svého vlastního společenství školy, ale také do různých prospěšných projektů v širším společenství – ať už se formou participace na již existujících projektech nebo přípravou svých vlastních. Služba okolní společnosti je úzce propojena se získáváním teoretických poznatků, praktických zkušeností i prací na výstupech a finálních prezentacích.

EKONOMICKÁ NEZÁVISLOST: V rámci studia ekonomiky jsou studenti zapojeni do reálného koloběhu výroby a výměny / prodeje a případného investování přebytku do dalšího rozvoje svého mini-podnikání. Ekonomické aktivity studentů vychází z počátku z venkovského prostředí jablečného sadu, který škola vlastní a posléze se tato aktivita může  posouvat na další úrovně dle aktuálních možností a schopností studentů. 

SVOBODA VERSUS ZODPOVĚDNOST: Mladí lidé potřebují dostatek svobody, aby mohli konat na základě své vlastní iniciativy. Tuto svobodu a nezávislost jim ná studijní program nejen umožňuje, ale i velmi podporuje. Na druhé straně, aby aktivita studentů mohla být opravdu svobodná a užitečná, musí projevit dostatečnou zodpovědnost a respekt ke stanoveným  pravidlům,  hranicím a vedení dospělých. Studenti se díky vlastním zkušenostem ve škole i mimo ni učí více porozumět vlastní osobnosti a jejímu utváření, jednat v souladu s obecně přijímanými morálními hodnotami, se samostatným úsudkem a osobní zodpovědností.

PLÁN PRÁCE

Specifika Montessori přístupu spočívají v celostním přístupu k jednotlivým předmětům; v úzkém propojení teoretických poznatků s praxí; v co největším kontaktu studentů s reálným světem –  a to prostřednictvím zapojení studentů do života různých institucí a do projektů prospěšných širší společnosti. 

Obecný plán práce a studia připravila Dr. Montessori. Sama podotýká, že není možné připravit jeden univerzální program pro věk 15-19, ale že konkrétní program musí vycházet ze specifických podmínek daného místa a školy. Klíčovým prvkem ve všech Montessori programech pro dospívající je učit se žít s ostatními, umět spolupracovat, být schopen podílet se na životě společnosti a nalézt v ní své místo. 

OBECNÝ PLÁN PRÁCE A STUDIA DLE DR. MARIE MONTESSORI

A. PRAKTICKÉ ČÁSTIB. VZDĚLÁVACÍ SYLABUS
• SPOLUPRACUJÍCÍ INSTITUCE

• VESNICKÉ PROSTŘEDÍ 
1.SEBEVYJÁDŘENÍ: hudba, drama, vizuální umění (Umění a kultura), komunikace

2.PSYCHICKÝ VÝVOJ: matematika, aplikovaná matematika, český jazyk, cizí jazyk, druhý cizí jazyk, psychologie a zdraví, morální výchova

3.PŘÍPRAVA NA DOSPĚLÝ ŽIVOT:
Studium Země a živé přírody: biologie, enviromentální vzdělávání, anatomie, fyziologie, geologie, kosmologie, astronomie
Studium lidského pokroku: věda (fyzika, chemie, biologie, genetika), IT a technologie a komunikace
Studium lidstva jako celku: antropologie, zeměpis, historie, literatura, ekonomika, filozofie, mírová studia

CELOSTNÍ PŘÍSTUP, CO NEJVĚTŠÍ SYNTÉZA DISCIPLÍN
  1. PRAKTICKÁ ČÁST: 
  1. SPOLUPRÁCE S INSTITUCEMI 

Zapojení studentů do reálného života  v institucích není myšleno jako exkurze nebo jednorázové události. Jedná se o kontinuální zapojení studentů, které jim umožňuje pracovat s dospělými mentory nebo staršími studenty a vede je k jasné představě o tom, jak ekonomika, lidský rozvoj, umění, matematika, věda a literatura a další ukazují cestu k produktivnímu a harmonickému světovému společenství. Montessori lyceum navazuje spolupráci s dalšími akademickými, vědeckými, vzdělávacími a uměleckými institucemi, aby studenti mohli v průběhu celého studia dle svých zájmů a potřeb být co nejvíce v kontaktu s reálným světem dospělých v různých oborech. Záměrem je trvalá a kontinuální spolupráce – ať už formou mentoringu, přímou spoluúčastí na činnosti v instituci, samostatného výzkumu či činnosti apod.  Mezi plánované instituce patří univerzity (vědecká i humanitní odvětví), muzea, vědecké ústavy, řemeslné dílny, obchodní firmy… V současné přípravné fázi již máme domluvenou spolupráci s Katedrou komunikačních a informačních technologií na Filozofické katedře Masarykovy univerzity a  v jednání je Ústav financí na Podnikatelské fakultě VUT . Z dalších institucí, se kterými bychom rádi navázali spolupráci bychom rádi zmínili Moravskou galerii, Muzeum města Brna, Biofyzikální ústav a další katedry na různých fakultách MU, VUT a MENDELU. 

  1. VESNICKÉ PROSTŘEDÍ

Ve vesnickém prostředí se v pravidelných intervalech studenti učí a pracují.

Společné učení a práce má dalekosáhlý přesah, protože studenty vede k vytváření úcty k živé i neživé přírodě, k ochraně  životního prostředí a tím i k chápání globálních problémů; k prohlubování osobnostní identity za současného respektu identity jiných lidí; k tomu, aby se studenti i ve vztahu k jiným lidem oprostili od různých druhů předsudků a intolerance; k utváření slušného a odpovědného chování žáků za sebe sama i za celek v souladu s morálními zásadami; k  tomu, aby studenti cítili potřebu aktivně se zapojit do občanského života a aby jednali v souladu se strategií udržitelného rozvoje.

Vše výše uvedené se odehrává ve vesnickém prostředí cca 40 km od Brna, kde škola vlastní nemovitost a rozsáhlý pozemek o výměře 2h, na kterém jsou louky a  jablečný sad.

B) VZDĚLÁVACÍ SYLABUS – PŘEDMĚTY

Obsah vzdělávacích předmětů vychází z RVP pro obor kombinované lyceum (přehled předmětů níže) a zároveň z Obecného plánu práce a studia M. Montessori.

Celostní přístup, integrace a propojenost disciplín: 

  1. K integraci praktických a intelektuálních znalostí a dovedností dochází díky tomu, že studenti přijímají odpovědnosti za činnosti, které jsou nezbytné a prospěšné pro fungování celé skupiny (ve škole i ve vesnickém prostředí), účastní se projektů ve spolupracujících institucích a to vše v kombinaci s teoretickým učivem ve všech předmětech .
  1. Integrace práce pro společenství:  účast na nabízených aktivitách v jedné nebo více spolupracujících institucích vede k lepšímu porozumění a propojení teoretických znalostí a praktických dovedností. Mladí lidé potřebují porozumět světu kolem sebe a zároveň potřebují vidět ty nejlepší aspekty lidské organizace; vidět dary, úspěchy a možnosti, které plynou ze spolupráce; a na zažít soulad v rámci vědomě spolupracujícího společenství a také, jak má tento soulad pozitivní vliv na rozvoj  jednotlivce.
  1. Integrace předmětů vychází z toho, že vše se vším souvisí a jakékoliv téma v každém předmětu se dá propojit s dalšími. 
  1. Integrace lidského myšlení, morálního vědomí, hodnot a filozofických souvislostí mezi světem přírody a kulturní historií souvisí s neustále se vyvíjejícím a prohlubujícím globálním pohledem na svět. Studenty vedeme k hlubšímu přemýšlení o těchto souvislostech a k tomu, jak oni sami mohou být aktivními činiteli prospěšnými pro další rozvoj lidstva.

Níže, pro bližší představu, uvádíme příklady pojetí koncepce některých předmětů: 

Český jazyk

Jazykové vzdělávání včeském jazyce vychovává žáky ke sdělnému, kultivovanému jazykovému projevu a podílí se na rozvoji jejich duševního života. Obecným cílem jazykového vzdělávání je rozvíjet komunikační kompetenci žáků a naučit je užívat jazyka jako prostředku k dorozumívání a myšlení, k přijímání, sdělování a výměně informací na základě jazykových a slohových znalostí. Jazykové vzdělávání se rovněž podílí na rozvoji sociálních kompetencí žáků. Jazyk a komunikace je neoddělitelnou součástí všech dalších vzdělávacích oblastí, ve kterých student sděluje nebo zapisuje svoje poznatky, úvahy o tématech, formuluje otázky a hypotézy, diskutuje o nich se spolužáky a dospělými, prezentuje svoje poznatky a výsledky projektů, používá citace apod.

Matematika

Učivo matematiky pro 1. a 2. ročník se kromě učiva daného RVP zabývá historií matematiky. Významné historické postavy ve vývoji matematiky se přirozeně integrují do konkrétních témat; tento předmět tedy není “jen” algebra následovaná geometrií, trigonometrií a kalkulem. Místo toho je jde o ucelené studium toho, jak matematika funguje v životech lidí. Studenti propojují studium matematiky se studiem světových dějin, s tématy národní historie a se zkoumáním zákonitostí v přírodě a světě, který vybudoval člověk. Studenti matematiku propojí i s českým a anglickým jazykem, protože budou číst různé eseje z matematiky a psát o ní i svoje úvahy. 

Učební osnovy matematiky pro 3. a 4. ročník budou mimo učivo dané RVP zkoumat matematické modelování ve vztahu k reálnému světu. 

Dějepis

Historie se zabývá studiem lidských civilizací v průběhu času se záměrem najít vzorce příčin a následků. Historie identifikuje to, co má lidstvo společné a s cílem u studentů vzbudit povědomí o příležitostech k pozitivní změně. Studenti se učí orientovat v prostoru a čase, tomu napomáhá používání a tvorba map a časových os. Zastřešujícím tématem je lidská tendence k migraci, jak ji identifikovala Maria Montessori, a její účinky a důsledky. Studium historie je obohaceno o práci s následujícími společenskovědními disciplínami, což umožňuje studentům získat perspektivu sociální spravedlnosti. 

Základy přírodních věd (zeměpis, fyzika, biologie, chemie)

Učební osnovy základů přírodovědních věd představují integrované studium biologie, chemie, zeměpisu a fyziky. Předmět se kromě učivem daným v RVP zaměřuje na práci v laboratoři a na život vědců. Co nejčastěji se provádějí originální experimenty ze života vědců. Například v 1. ročníku se budou studenti integrovaným způsobem zabývat studiem  Země, periodické tabulky prvků, gravitací a tokem elektronů (elektřinou). Vznik Země by nebyl možný bez gravitace; na prvky, ze kterých se skládá Země, je možné nahlížet a definovat je z hlediska organizace atomů; pohyby elektronů od jednoho atomu k druhému jsou považovány za základní sílu ve vesmíru. Kromě toho, že tento předmět vidí realitu z hlediska teorie systémů, dívá se na vědu i z hlediska etiky.

Osnovy pro 3. a 4. ročník se budou soustředit na environmentální systémy a budoucnost lidské existence na Zemi (základní principy toku energie a přenosu hmoty; shromažďování a analýza empirických, kvantitativních a objektivních dat; a etické, morální a politické reakce na problémy životního prostředí). Jak fungují živé systémy; jaká je struktura ekosystémů a jak fungují; procesy vedoucí k udržení čistého vzduchu, vody a životaschopné půdy; jak se měří nosnost a udržitelnost; a podrobně se zkoumá, jak se evoluční teorie a filozofie odvozují prostřednictvím zkušenosti. Tato část předmětu je ve své podstatě praktická a studenti tráví značné množství času v terénu.

Umění a kultura 

Studium umění je určeno nejen k rozvoji uměleckého vyjádření, ale slovy Montessori „vytvářet možnosti pro vyjádření osobnosti“. První dva roky se všichni studenti účastní těchto druhů umění/kultury: vizuální umění, hudba a divadlo. Každá oblast se zaměří na historii, kulturní kontext a praktickou aplikaci. Další dva roky si studenti, kteří si zvolí humanitní obor, volí jednu oblast z těchto tří. Montessori lyceum vnímá umělecké vzdělávání jako prostředek komunikace a sebevyjádření, který pomáhá dospívajícím porozumět okolnímu světu.

V Montessori pojetí je umění za do velké míry praktická výuka, protože souvisí s manuální prací a zahrnuje učení se různých technik. Umělecká tvorba může být společná nebo individuální. Dovednosti získané v tomto oboru studenti mimo jiné využijí i při zpracování a prezentaci témat z jiných předmětů.

Ekonomie

Ekonomie na Montessori lyceu je celostní studie výroby, distribuce a spotřeby zboží a služeb s tím, že tento trh má ekologické, etické, sociální, politické a sociálně-psychologické rozměry. Studenti se také ekonomií zabývají v historii kolonialismu a imperialismu. Předmět propojuje praktické každodenní činnosti školní mikroekonomiky s abstraktnějšími aspekty toho, co jsou peníze, jak je mít pod kontrolou a jak je používat. Čtyři hlavní oblasti studia jsou mikroekonomie, makroekonomie, mezinárodní ekonomie a rozvojová ekonomika. Zvláštní důraz se klade na slovní zásobu v oblasti ekonomie; aby studenti dokázali číst ekonomické texty. Školní mikroekonomický projekt přirozeně podporuje znalost a používání této specifické slovní zásoby.  

IT a komunikace 

V prvních dvou ročnících náplň IT a komunikace vychází kromě RVP také z myšlenky Dr. Montessori o “nadpřírodě” – využití vědy a technologie k pokroku a zdokonalování lidstva.  Předmět se zaměřuje na výhody a nevýhody technologií, společenský význam technologií, etiku technologie, přístupy různých kultur k technologiím a roli technologií v životě dospívajících. Studenti se věnují také hlubšímu porozumění rozsáhlé slovní zásobě IT, aby se v této oblasti lépe orientovali. Ve 3.a 4.ročníku studenti co nejvíce využívají znalostí a dovedností z nižších ročníků a uplatňují je v přístupu a zpracování různých projektů v ostatních předmětech. Kromě toho pracují na IT projektu k řešení reálného problému. 

Antropologie

Sociální a kulturní antropologie se zabývá srovnávacím studiem kultury a lidských společností. Studenti přecházejí od teorie k praxi, kdy pozorují prvky své vlastní kultury. Předmět je postaven na třech tématech: jak se společnosti organizují, jak vytvářejí systémy víry a vědomostí a co způsobuje ve společnostech změnu. Nezbytnou součástí předmětu je práce v terénu. Studenti také porovnávají různé kultury. Studium detailů společenského a kulturního života a postupné poznávání obecných principů, jimiž se řídí lidská společnost, podněcuje studenty k pochopení sebe sama a druhých, empatii a touze stát se angažovanými občany světa.

ZÁVĚR

Závěrem považujeme za klíčové zmínit, že jsme si vědomi toho, že naplnění naší vize a cílů bude vyžadovat velké úsilí. Díky našim dosavadním zkušenostem, které jsme získali postupným budováním nižších stupňů vzdělání od mateřské školy po druhý stupeň základní školy, vnímáme jako zásadní postupný organický růst. Jsme připraveni vložit stejnou kvalitu a odhodlání do budování Montessori lycea od jeho embryonálního stádia až po plně fungující Montessori střední školu.  

K tomu zajisté přispívá fakt, že vedení školy se průběžně vzdělává v tom, jak vést Montessori školy k úspěšnému rozvoji a růstu a naši budoucí pedagogové už nyní prochází Montessori vzdělávacím procesem zaměřeným na věk adolescentů – tedy 12 resp.15 až 18 let.  

Koncepci Montessori střední školy stavíme nejen na teorii Dr. Montessori. Naší inspirací jsou Montessori střední školy v zahraničí a to zejména dvě školy v Clevelandu v USA, jejichž dosavadní zkušenosti nám ukazují směr, kterým jdeme, pomáhají nám v podrobném plánování práce a studia a které nám v případě potřeby poskytují mentoring a možnost konzultací.