Jak to u nás funguje

Obecně o Montessori

MŠ a ZŠ Perlička poskytuje prostředí pro děti od 3 do 15 let. Děti přechází plynule z předškolního prostředí 3-6 let do tříd základní školy pro věk 6-12 let, na které navazuje Montessori program pro adolescenty ve věku 12-15 let. Je velmi prospěšné, když se rodiče už na začátku docházky do Montessori školky seznámí se základními koncepty fungování dalších vývojových stupňů. Mohou tak více ocenit kontinuitu celého procesu, který v každém vývojovém období bere v úvahu charakteristiky věku dětí, nabízí jim prostředí, které odpovídá  jejich vývojovým potřebám a umožňuje jim tak rozvoj jejich potenciálu. 

Je úžasné sledovat rozvoj dětí, které plynule prochází postupně všemi stupni Montessori vzdělávací cesty. Každý vývojový stupeň reaguje na vývojové potřeby dítěte, takže funguje trochu jinak, nicméně navazuje na to, co dítě svojí prací získalo na stupni nižším. Děti díky tomu postupně získávají nezávislost a rozvíjí všechny své stránky – akademickou, sociální, morální, emocionální i duchovní. 

Přijímáme i děti, které přestupují z jiných škol. Při přestupu z jiné základní školy je nezbytné, aby se rodiče seznámili podrobně nejen s programem základní školy, ale i s programem pro adolescenty,  aby měli jasnou představu, co je a dítě čeká od 7. třídy.

Montessori cesta je vhodná pro každé dítě

Skutečný svět Montessori třídy podněcuje dítě, aby se dostalo dále, přiměje dítě více riskovat, povzbudí jej, aby ze sebe dostalo maximum pro sebe i pro ostatní. Montessori třída je pro každé dítě: pro jeho invidividuální jednotlivosti, pro jeho výjimečnost i  výstřednosti, pro každý styl učení, pro každou jeho silnou i slabou stránku.

Pro každého rodiče

Montessori třída je vhodná pro každé dítě, ale nemusí být vhodná pro každého rodiče. Vyžaduje po rodičích pevnou důvěru v to, že dítě má vlastní vnitřní „hnací motor“ a je nezbytné, aby rodiče přijali to, jaký má jejich dítě styl učení. Požaduje od rodičů, aby sdíleli hluboké porozumění toho, jak prospěšné účinky má vyvážené  prostředí Montessori třídy. Vyžaduje od nich vztahy založeného na respektu. Vzdělání v Montessori škole potřebuje, aby se potkávalo s odpovídajícím domácím prostředím a rodinným naladěním a hodnotami; jeho úspěch závisí na tom, jaké úsilí se v rodině vynaloží do podpory samostatnosti a nezávislosti dítěte; vyžaduje důvěru rodičů v potenciál a schopnosti svých dětí.